MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Pevnostná injektáž stien a základov

Pevnostná injektáž väčšinou rieši plošné spevnenie muriva - stien, Hlavné uplatnenie ma u starších stavieb a historických budovách. Plošnou injektážou mikrocemntami dochádza k vzhľadom vysokej viskozite cementovej emulzie k priesaku v celom objeme muriva, čím po vytvrdnutí nastáva spevnenie muriva a zvýšeniu jeho únosnosti. Tiež sa zamedzí jeho praskaniu, obmedzia sa ďalšie nutné opravy z tohoto dôvodu. V prípade že nie je možné z historických dôvodov použiť cementovú injektáž z dôvodu zachovania pôvodnej skladby materiálov, tieto injektáže riešime tzv. kryštalickou pevnostnou injektážou na báze silikátov, ktorá ovšem nevykazuje tak vysoké pevnostné pomery, ako cementová injektáž. 

U oboch ovšem platí, že zároveň dochádza k obmedzeniu priesaku vlhkosti murivom a zabráni sa k priesakom vody, čo je hlavne výhodné u podzemných stavbách aj historických budov, kde k priesakom dochádza neustále a je obtiažne previesť hydroizoláciu, predovšetkym pri kameninovom a tehlovom  murive s prihliadnutím na nemožnosť použitia injektáže živicami z historických dôvodov ale aj z cenových dôvodov, nakoľko injektáž mikrocemntami má veľmi priaznivý pomere úžitkovosti a ceny.Copyright © 2013. All Rights Reserved.