MODERNÉ HYDROIZOLAČNÉ A INJEKTÁŽNE TECHNOLÓGIE

Green Line Technology

Cementová injektáž trhlín

Možno pri pohľade na niektoré statické poruchy stavebných konštrukcií máte dojem nereálnosti ich opráv, opak je pravdou. Použitím expanzných pevnostných zalievok, tlakovej injektáže na báze mikrocementov s použitím výstuže v strede muriva zabezpečíme pri sanácii plnú pevnosť muriva, jeho previazanie a scelenie. Tým je murivo zabezpečené aj pri posuve podložia alebo narušeniu jeho súdržnosti.

Táto technológia je účinna nielen u muriva (stien), ale aj pri základoch, hlavne murovaných z kameňa, kedy bolo použité minimum cementu, resp. nebol použitý vôbec, čo spôsobuje nesúdržnosť základov a zároveň praskliny veľkého rozsahu v nadzemnej časti murivy stavby. 

Tlakovou injektážou je možne následne vytvoriť spevnenie podložia pod základmi, a takto zamedziť jeho pohybu a odstrániť nesúdržnosť. Hlavne je to výhodné pri štrkových, pieskovych a pod. podloží. Vzhľadom na veľkú viskozitu použitej mikrocementovej emulzie je docielená výborná nasiakavosť podložia, ale aj muriva a tlak injektáže spôsobí, že sa táto emulzia dostane do každého narušeného miesta a následne ho spevní. Použité plastifikátory v emulzii zabezpečia, aby emulzia po vytvrdnutí nestratila svoj objem, čo je nepriaznivá vlastnosť pri vytvrdzovaní betónov. Preto technológiu injektáže s úspechom aplikujeme pri betonáži dielov z viacerích častí, kedy sa technické špáry doinjektovavajú a je zabezpečená ich súdržnosť.
Copyright © 2013. All Rights Reserved.